Sprejet je šesti paket protikorona ukrepov

V Ur. listu RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v UL.

Poglavitni ukrepi PKP 6:

 • Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma – Ukrep je podaljšan do 31. 1. 2021. Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačanega  za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS. Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, lahko znaša 100% za delodajalce, katerih skupni znesek javnih sredstev ne bo presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje (3.1 Začasnega okvirja).
 • Delno kritje fiksnih stroškov – Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020. Do pomoči je upravičena pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020 in ima vsaj enega zaposlenega na da uveljavitve zakona ali je samozaposlena,  v kolikor izpolni  pogoje glede upada prometa. Podrobnejša pojasnila najdete na tej povezavi.
 • Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev po PKP6 – Omogočen je odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov. Odlog plačila obveznosti iz bančnih posojil bo možen za prizadete subjekte (podjetja in gospodinjstva) za obdobje 12 mesecev za vložene vloge do konca 2020.
 • Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31. 12. 2020 – Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko sistema SPOT. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
 • Odlog plačila davkov in prispevkov – Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov (tudi akontacije davka ali davčni odtegljaj) za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije. Podrobnejša pojasnila najdete na tej povezavi.
 • Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost – Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti RS ali lokalnih skupnosti in ki jim je bilo zaradi ukrepov države od vključno 19. oktobra 2020 dalje opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.
 • Oprostitev uvoznih dajatev in plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije – Od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 je dobava zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj EU, oproščene plačila DV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.
 • Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej – Zakon ureja poleg obstoječih dodatna povračila nadomestila plač delavcem. Nadomestila plač bodo delodajalcem povrnjena v naslednjih primerih:
 • povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene
 • povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile
  • višja sila zaradi obveznosti varstva,
  • višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza,
  • višja sila zaradi zaprtja mej.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju najdete na spletni strani FURS.

Vir: GOV.si

Leave a comment