P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS, št. 107/2020 z dne 31.07.2020 objavil javni razpis P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za namen likvidnostnega financiranja podjetij za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo.

Višina financiranja je od 5.000 EUR do 50.000 EUR kredita/podjetje. Kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov.

Končni prejemniki so:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije,
  • ki imajo na zadnji dan mesece pred mesecom oddaje vloge zaposlenih od 5 do vključno 49 delavcev,
  • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, vendar imajo sedež podjetja ali obrata izven problemskih in obmejnih problemskih območij,
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Upravičeni stroški so: naložbe v opredmetena sredstva (nakup nove opreme), naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer 24.08 in 09.10.2020

Povezava do razpisa https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/krediti-za-blazitev-posledic-epidemije-covid-19-na-gospodarstvo-p7c-covid

Leave a comment