Izvozno okno – učinkovito orodje podpore pri internacionalizaciji MSP

Podjetniški članek, št. 3

Internacionalizacija odpira nove trge za mala in srednja podjetja in lahko bistveno okrepi konkurenčnost in rast MSP.

MSP potrebujejo za internacionalizacijo tudi učinkovito podporno okolje, ki poleg podpore spodbuja MSP k razmišljanju ter vključitvi v internacionalizacijo in na ta način poveča število podjetij, ki bodo aktivna na globalnem trgu.

Nosilec politike spodbujanja internacionalizacije je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v tesnem sodelovanju z ostalimi ministrstvi. Podporno okolje za spodbujanje internacionalizacije v Sloveniji na izvedbeni ravni sestavljajo: SPIRIT, javna agencija s SPOT Global in Izvoznim oknom, Diplomatska predstavništva in konzulati RS v tujini, poslovni klubi, ki delujejo v tujini, EEN mreža, SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, druge panožne zbornice ter druge institucije (Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj,  tehnološki parki).  Za uspešno in učinkovito spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji internacionalizaciji je potrebno dobro sodelovanje vseh institucij s tega področja. Zagotovljen mora biti dober pretok informacij, ažurno obveščanje o aktualnih aktivnostih in sodelovanje vseh deležnikov.

SPIRIT deluje kot javna izvajalska agencija in ima ključno vlogo pri izvedbi posameznih ukrepov za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij.

Spletni portal Izvozno okno – www.izvoznookno.si – predstavlja učinkovito in uspešno orodje za podporo slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji. Portal vsebuje vrsto pomembnih informacij pri sprejemanju izvoznih odločitev. Pred vstopom na posamezni tuji trg je pomembno, da podjetje opravi tržno raziskavo. Podjetja pri raziskavi trga lahko preko portala Izvozno okno dostopajo do poslovnih in zunanjetrgovinskih informacij, ki so na portalu zbrane za 53 držav. Poslovne informacije  za posamezno državo zajemajo podatke o gospodarstvu in poslovnem okolju, zunanji trgovini posamezne države, bilateralnih ekonomskih odnosih, gospodarskih panogah, poslovanju v posamezni državi, dajatvah, poslovni zakonodaji, ustanavljanju družb in zaposlovanju, podatke o največjih slovenskih podjetjih na določenem tujem trgu, tipičnih poslovnih običajih ter o aktualnih gospodarskih dogodkih posamezne države.

Pri izdelavi tržne analize lahko podjetniki brezplačno dostopajo do baz podatkov o trgih Mednarodnega trgovinskega centra (ITC), med katerim je najbolj pomembna baza Trade Map. Ta zajema statistiko zunanje trgovine 220-h držav in 5.300 proizvodov. V okviru teh baz lahko podjetje pridobi odgovore na nekatera pomembna vprašanja pri prodoru podjetja na tuji trg, kot npr. katera država uvozi največ izdelkov, ki jih podjetje proizvaja, na katerih trgih uvoz teh izdelkov raste, kakšne so carinske dajatve ali druge omejitve za izdelek v posamezni državi ter druge pomembne informacije pri pripravi tržne analize posameznega tujega trga.

Pri izdelavi konkretnega izvoznega načrta si podjetje lahko pomaga z orodjem Test izvoznih možnosti. Preko orodja Izbor izvoznih trgov pa lahko podjetje na podlagi izbranih ključnih kazalcev oblikuje svoje najperspektivnejše izvozne trge.

Preko Izvoznega okna lahko podjetje brezplačno dostopa do tržno-analitske baze podatkov MAT (Market Analitics Tools), ki zajemajo baze Trade Map, Market Access Map, Trade Competitiveness Map in Standards Map, in so odlično dopolnilo in pomoč pri raziskavah tujega trga ali pripravi izvoznega načrta.

Na portalu so podjetjem na voljo tudi informacije o izvoznih poslovnih priložnostih,  povpraševanjih ter ponudbah za poslovno sodelovanje, objavljena so javna naročila EU in razpisi zveze Nato.

V okviru zavihka Področje mednarodnega trgovanja, podjetja najdejo informacije o carinah in carinskih postopkih, pravnih vidikih izvoznih poslov, informacije glede financiranja in zavarovanja izvoza,  ukrepov trgovinske politike. Na voljo so tudi informacije o vseh sklenjenih trgovinskih sporazumih EU.

V veliko pomoč je lahko podjetjem vodič za lažje načrtovanje sejemskega nastopa. S pomočjo sejemskega vseveda se lahko podjetje uspešno pripravi na sejemski nastop skozi pripravo aktivnosti, ki jih podjetje mora opraviti pred nastopom na sejmu, na samem sejmu in aktivnosti, ki jih mora opraviti po sejemskem nastopu. Podjetjem je na portalu na voljo preglednica za izračun sejemskih stroškov oz. kalkulacijo okvirne cene razstavnega prostora ter obrazec ustrezne sejemske zabeležke.

Na voljo so tudi aktualne informacije o skupnih sejemskih predstavitvah slovenskega gospodarstva v tujini ter o gospodarskih delegacijah in drugih poslovnih dogodkih, namenjenih slovenskim podjetjem za navezavo novih poslovnih kontaktov in iskanju novih poslovnih priložnosti.

V okviru izobraževalnih programov, namenjenih izvoznikom, lahko zaposleni v podjetju pridobijo potrebna znanja in kompetence za pomoč njihovim podjetjem pri uspešnem soočanju z izzivi, ki jih prinašajo tuji trgi.

Podjetja vabimo, da v čim večji meri koristijo storitve podpornega okolja za spodbujanje internacionalizacije in uporabijo razpoložljive informacije ter učinkovit in uporaben portal Izvoznega okna pri širitvi na nove tuje trge.

Članek pripravila:

Marija Rogan Šik, svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

Viri:

  • Portal Izvozno okno, www.izvoznookno.si, SPIRIT Slovenija, javna agencija 2008 – 2020
  • Kako uspeti na tujih trgih?, brošura SPIRIT Slovenija, javna agencija – odskočna deska uspešnih slovenskih izvoznikov
  • Mednarodni Izzivi 2019-2020, MGRT,  Ljubljana, marec 2019

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

Leave a comment