Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za blažitev posledic koronavirusa

 Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, uvajajo pa se tudi novi likvidnostni krediti.

 • NAPOVED: Nov likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge, s.p. (2 -50 zaposlenih) bo objavljen 27.3.2020.  –

Namenjen bo odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja.

Višina kredita; 40.000 EUR – 125.000 EUR.

Moratorij: 4 mesece

Doba vračila: mesecev

Obrestna mera: 1,75 % letno

 • AKTUALNI INSTRUMENTI SKLADA:

Slovenski podjetniški sklad je 20.3.2020 objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis letos še dodatno prilagojen.

Prilagodijo se merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

Končni prejemniki:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • organizirane kot d.o.o., s.p., zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu

Upravičeni stroški

 • stroški materialnih investicij,
 • stroški nematerialnih investicij,
 • stroški financiranja obratnih sredstev.
 • Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P1 plus.

Postopek pridobitve

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om (sodelujoče banke so objavljene v razpisu) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost podjetja.

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021!
Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 10.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020. 

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec).

Javni razpis je dostopen: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

 • PRILAGODITVE OBSTOJEČIH INSTRUMENTOV SKLADA:
 • UGODNOSTI ZA OBSTOJEČE KREDITOJEMALCE SKLADA:

Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada na obroke glavnice kredita za dobo 3 do 6 mesecev.

Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus).

Sklad je sodelujočim bankam dal soglasje, da pri že odobrenih kreditih omogočijo dodatni moratorij za dobo 6 mesecev, datum zaključka kredita pa ostaja nespremenjen. Vse novosti Slovenskega podjetniškega sklada lahko spremljate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

Leave a comment