Vavčerji – finančne spodbude malih vrednosti!

Spodbude za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je uvedel nov program enostavnih spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, t.i. vavčerji. Vavčerji manjšim podjetjem omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sredstev, s pomočjo katerih MSP lahko krepijo konkurenčnost in kompetence ter tako povečajo dodano vrednost na zaposlenega.

Posebnosti teh spodbud so: hitra obravnava, na voljo so skozi vse leto, brezplačna pomoč in svetovanje pri pridobitvi vavčerjev preko SPOT svetovalcev. S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, letno lahko posamezno podjetje koristi 3 vavčerje oziroma do maksimalno 30.000 € vrednosti. Za določena vsebinska področja vavčerjev so upravičeni stroški že od 1.1.2019 oziroma od datuma, določenega v posameznem pozivu.

Na spletni strani SPS je tako objavljenih že trinajst (13) – vavčerskih pozivov in sicer:

•  Vavčer za certifikate kakovosti

•  Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

•  Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

•  Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

•  Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

•  Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

•  Vavčer za pripravo digitalne strategije

•  Vavčer za digitalni marketing

•  Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

•  Vavčer za prenos lastništva

Na že objavljene javne pozive vavčerjev lahko MSP odda elektronsko vlogo preko ePortala. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Vlogo lahko odda le zakoniti zastopnik podjetja s svojim digitalnim potrdilom. V primeru, da prijavitelj (zakoniti zastopnik) nima digitalnega potrdila, mora za oddajo vloge pooblastiti enega izmed svetovalcev mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:

•          imajo sedež v Republiki Sloveniji,

•          se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,

•          so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,

•          imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,

•          niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).


Od vključno 7.9.2019 dalje niso upravičeni do sredstev MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Zahodna Slovenija za javne pozive za: pridobitev vavčerjev za digitalni marketing, digitalne kompetence, raziskave tujih trgov in pridobitev certifikatov.

Podjetje mora upoštevati pravilo državne finančne pomoči »de minimimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju prijavitelja in povezanim družbam v obdobju 3 zaporednih let ne sme preseči 200.000 EUR..

Podjetja, ki ste na kateri izmed navedenih področjih aktivna, priporočamo, da izkoristite ugodnosti, ki jih Slovenski podjetniški sklad namenja mirko, malim in srednje velikim podjetjem.

Svetovalci SPOT svetovanje Obalno-kraške regije smo vam na voljo za dodatna pojasnila in  pomoč pri pripravi vloge. Pokličite nas na telefonsko številko 05 662 58 34, ali nam pišite na meil: spot.obalnokraske@gmail.com, ali pa nas obiščite na sedežu SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije, Ferrarska 2, v Kopru (PGZ, Ogrlica).

Leave a comment