PROJEKT “FISH-AGRO TECH” CBC

Namen projekta je ustvarjanje skupnih partnerstev med parki in znanstveno tehnološkimi ustanovami ter podjetniškim tkivom v čezmejnem prostoru, na kmetijsko-živilskem in ribiškem področju ter na področju akvakulture ob sodelovanju lokalnih akcijskih in obalnih skupin (LAS in OAS), s ciljem iskanja najustreznejšega znanja za preučevanje tematik, ki so posebej zanimive za podjetja na navedenih področjih in z analizo potreb po inovacijah ter opredelitvijo podpornih področij in storitev. Čezmejni prostor je za obravnavana območja v bistvu kontinuiran in homogen v geografskem in gospodarskem kontekstu. Delavci na teh področjih imajo podobne potrebe tako na kraškem kmetijskem območju kot na “morski” strani tržaškega zaliva. Pridelki in načini pridelave, ribištvo in gojenje so zelo podobni na obeh straneh meje. Skozi leta se je ponudilo več priložnosti za skupno in povezano vodenje virov ter iskanje možnih rešitev. Aktivnosti se izvajajo s pristopom open innovation,  z uporabo metodologije od spodaj navzgor za ugotavljanje potreb podjetij na obravnavanem področju. Raziskovalne in inovacijske centre bodo s potrebami seznanjali tehnološki mediatorji s pomočjo primerjalne analize in spremljanja podjetij. Na tak način se bodo ugotavljali skupni interesi podjetij s ciljem iskanja inovativnih rešitev za proizvode in postopke, ki bodo omogočili: a) razvoj novih proizvodov ter izboljšanje njihove kakovosti in njihovih značilnosti; b) podaljšanje trgovske uporabnosti živil; c) znižanje stroškov proizvodnje; d) inovacijo proizvodnih procesov in povečanje učinkovitosti. Izdelan bo čezmejni področni načrt ukrepov za tehnološki transfer s promocijo posebnih pilotnih projektov in ustanavljanjem čezmejnih grozdov, mrež in partnerstev. Projektne aktivnosti so se začele s 1.7.2017 in bodo trajale 30 mesecev. Projekt se izvaja v okviru programa: “Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020”.