Članstvo

Članstvo prinaša

Poslovne priložnosti doma in v tujini, pospeševanje inovativnosti in razvoja, vpliv na zakonodajo, povezovanje podjetij, pridobivanje novih znanj, promocijo in tekoče obveščanje ter dodatne ugodnosti.

Obveščanje

Na spletni strani PGZ bodo člani pridobili informacije o:

  • vseh aktivnostih zbornice,
  • novostih na področju gospodarstva,
  • ostalih aktualnih in pomembnih tematikah.

Izobraževanje

PGZ organizira različne oblike izobraževanja na številnih poslovnih področjih (zakonodaja, mednarodno poslovanje, javne listine, računovodstvo in finance, delovno in gospodarsko pravo, itd.). Člani PGZ imajo prednosti pri prijavah na brezplačna predavanja, seminarje in delavnice ter ugodnosti in popuste pri udelžbi na plačljivih delavnicah in poslovnih konferencah.

Promocijo

Zbornica omogoča članom ugodnosti (manjše pristojbine, pomoč pri organiziranju skupnih sestankov, srečanj) na domačih in mednarodnih prireditvah, kjer PGZ redno sodeluje. Na speltni strani so sprotno objavljeni domači in mednarodni dogodki ter ugodnosti za člane.

Pomoč pri javnih razpisih

Strokovne službe PGZ članom pomagajo pri pripravi zahtevne dokumentacije pri javnih naročilih in javnih razpisih. Člani PGZ lahko, ravno tako, sodelujejo pri skupnih projektih PGZ.

Ugodnosti pri koriščenju poslovnih prostorov

PGZ članom omogoča ugodnejše koriščenje poslovnih prostorov za poslovne potrebe (sejna dvorana, učilnici, multimedijska oprema).

Organizacijo poslovnih srečanj

PGZ sodeluje pri organizaciji poslovnih srečanj doma in v tujini.

Članarina PGZ

Po sklepu skupščine PGZ je članarina PGZ razporejena v 6 razredov z naslednjo stopnjo letne članarine:

RAZRED

ŠT. ZAPOSLENIH

LETNA ČLANARINA

OBRAČUNSKO OBDOBJE

1

do 1

120 €

polletno

2

od 2-5

300 €

polletno

3

od 6-10

500 €

polletno

4

od 11-20

700 €

kvartalno

5

od 21-30

800 €

kvartalno

6

nad 30

po stopnji

kvartalno/mesečno

Minimalna letna članarina za 6. razred je 800,00 eur; članarina se obračuna po stopnji 0,09% bruto izplačanih plač.

Kdo so člani in kako postanem član

Člani zbornice so pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in s podpisano pristopno izjavo pristopijo v PGZ.

Kdo so častni člani

Častni člani zbornice so pravne in fizične osebe. Te, zaradi posebnih zaslug na področju delovanja PGZ, na predlog upravnega odbora imenuje skupščina Primorske gospodarske zbornice.

Kdo so podporni člani

Kot podporni člani se lahko v zbornico včlanijo pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati s PGZ. O njihovem članstvu odloča upravni odbor Primorske gospodarske zbornice.

* Podatki o članstvu so letno obnovljeni.

Članstvo